Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Lantmännen Cerealia Oy
  Kotipaikka: Helsinki
  Osoite: Salmisaarenaukio 1
  Y-tunnus: 2725608-1
  ("Rekisterinpitäjä")

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Reeta Simolin, reeta.simolin@lantmannen.com

 3. Rekisterin nimi
  Lantmännen Cerealia Oy:n asiakasrekisteri ("Rekisteri")

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin tietoja voidaan käyttää Rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen, asiakassuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien hoitoon sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää hyväksi myös asiakastapahtumien järjestämisessä, markkinoinnissa, analysoinnissa ja tilastoinnissa, sekä muissa vastaavissa käyttötarkoituksissa.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterissä käsitellään seuraavia rekisteröityä henkilöä koskevia tietoja:
  • Rekisteröidyn henkilön:
  • Nimi
  • Tehtävänimike
  • Katuosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Muut käyttäjän antamat profilointiin liittyvät tiedot
  • Muut käyttäjän suostumuksella mahdollisesti kerätyt tiedot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään mm. hänen antaessaan tietoja Rekisterinpitäjälle, esimerkiksi vastatessaan Rekisterinpitäjän laatimiin asiakaskyselyihin.

  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja konserniyhtiöilleen. Lisäksi Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Rekisterinpitäjän tuottamien palveluiden (sisältäen mm. asiakaskyselyt) tuottamiseksi.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tässä tietosuojaselosteessa kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Jos tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, tietojen siirrossa noudatetaan Suomen henkilötietolain vaatimuksia.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tietoihin sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Henkilötietojen siirtäminen, tallennus ja muu käsittely on hallittua, ja tietojärjestelmät on suojattu mm. käyttöoikeuksin.

 10. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Rekisteriin. Tietojen tarkastamiseksi rekisteröidyn tulee lähettää asiaa koskeva kirjallinen pyyntö allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeuden käyttäminen voi kuitenkin johtaa siihen, ettei rekisteröidylle tarjota enää Palvelua tai että häneen ei kohdisteta Palvelua koskevaa viestintää.

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään Rekisterissä oleva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys kohdassa 2 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

  Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen ajantasaisuudesta, riittävyydestä ja virheettömyydestä. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamista koskevan pyynnön tekemiseksi.