WWW-sivujen käyttöehdot

Yleistä Lantmännen Cerealia Oy:n www-sivujen käyttämisestä

Tervetuloa Lantmännen Cerealia Oy:n www-sivustolle. Käyttäjää kehotetaan lukemaan nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) huolellisesti ennen tämän www-sivuston (jäljempänä “Sivusto”) käyttämistä. Sivuston käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään tätä Sivustoa.

Käyttäjä voi käyttää tätä Sivustoa vain informatiivisiin tarkoituksiin. Lantmännen myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa (jäljempänä ”Aineisto”). Käyttäjä saa käyttää ja tarkastella Sivustoa ja Aineistoa vain henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus mistään Aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Lantmännenin myöntämään käyttöoikeuteen liittyy seuraavia rajoituksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijän- ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Jos käyttäjä haluaa antaa Aineiston muun henkilön käyttöön, kyseisen henkilön on ensin hyväksyttävä nämä Ehdot. Mikäli kyseinen henkilö ei hyväksy näitä Ehtoja, Aineistoa ei saa luovuttaa hänelle. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näiden Ehtojen lisäksi kaikkia Sivustolla mainittuja lisäehtoja ja -rajoituksia. Lantmännen ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Immateriaalioikeudet

Kaikki tällä Sivustolla olevat teokset ja aineistot on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan sovellettavia tekijänoikeussäännöksiä tätä Sivustoa käyttäessään ja estämään Aineiston luvattoman kopioinnin.

Kaikki Sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Lantmännenille tai sen yhteistyötahoille. Kaikki kyseisten immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Lantmännenille. Lantmännen ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjän antamat tiedot

Välittäessään Sivuston kautta lantmännenille henkilötietoja käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja ajantasaiset tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty ja saattaa johtaa seuraamuksiin väärien tietojen antajaa kohtaan. Käyttäjän ei tule välittää Lantmännenille mitään luottamuksellisia tietoja tai tekijänoikeuden suojaamia aineistoja tämän Sivuston välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Lantmännenille tämän Sivuston kautta välittämiä tietoja tai aineistoja pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina. Lantmännen voi vapaasti käyttää, jäljentää, esittää ja julkaista tällaisia tietoja ja aineistoja.

Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä Lantmännenille mitään loukkaavia, uhkaavia, siveettömiä, halventavia tai lainvastaisia viestejä tai aineistoja. Lantmännen pidättää oikeuden poistaa Sivustolta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa aineistoa oman yksinomaisen harkintansa mukaan.

Henkilötietojen käsittely

Käyttäjä hyväksyy, että Lantmännen voi käsitellä käyttäjän Sivuston kautta antamia ja saatavia henkilötietoja henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin ja Lantmännenin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Sivuston toimintaa millään tavalla. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sivustoa kulloinkin voimassa olevien Ehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sivustoa (a) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, (b) Lantmännenin edustajana esiintymiseen, (c) otsikkotietojen vää­rentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä, (d) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sivustoa, (e) lainvastaisiin toimiin, (f) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan Aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan Aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen tai (g) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä sitoumuksia, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Sivustoa. Lantmännen pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden sitoumusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Käyttäjä vapauttaa Lantmännenin ja siihen kulloinkin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, johtajat ja edustajat vastuusta liittyen kaikkiin vaateisiin ja kanteisiin, jotka aiheutuvat käyttäjän tämän Sivuston tai sieltä otettujen Aineistojen käytöstä.

Tietoturva

Lantmännen pyrkii pitämään korkeaa tietoturvan tasoa Sivustolla ja siihen liittyvissä palveluissa. Käyttäjä hyväksyy, että internet ei ole tietoturvan osalta täysin turvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta (a) käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, (b) suorittaa toimia, jotka rasittavat Sivuston rakennetta suhteettoman paljon (esimerkiksi lähettää massapostituksia Sivustolla tarjottavia viestinnän alustoja hyödyntämällä), tai (c) häiritä tai käsitellä Sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän Aineiston sijoittaminen Sivustoon.

Käyttäjä vastaa itse Sivuston käytössä tarpeellisten laitteistojen ja ohjelmien hankkimisesta. Käyttäjä on vastuussa siitä, etteivät Käyttäjän käyttämät laitteistot ja ohjelmistot aiheuta häiriöitä tai muuta vahinkoa Sivustolle, sen sisältämille palveluille, Lantmännenille tai muille internetin käyttäjille.

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Lantmännen saattaa sisällyttää Sivustoon linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin www-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois tältä Sivustolta. Lantmännen ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Sivustojen sisältöä, eikä Lantmännen vastaa ulkopuolisten www-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn, ulkopuolisen tahon ylläpitämän sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käyttämistä. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Lantmännen tukisi linkitettyä sivustoa tai hyväksyisi linkitetyillä sivustoilla olevan materiaalin, tai siitä että Lantmännenilla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Lantmännenin tavaramerkkejä, toiminimiä, domain-nimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja.

Vastuunrajoitus

Lantmännen tekee parhaansa, että Sivusto ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Lantmännen ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Sivuston tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Lantmännen ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta. Lantmännen ei takaa Aineiston täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Sivustossa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisten mielipiteiden, neuvojen, lausuntojen tai tietojen käyttö ja niihin luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja.

Kaikki sisältö tarjotaan sellaisenaan. Sivustoa ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Lantmännen ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta tämän Sivuston tai sen sisällön toimivuudesta.

Lantmännen ei anna mitään takuita tämän Sivuston tietoturvallisuudesta. Kaikki Sivustoon sisältyvät tiedot annetaan ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaista takuuta. Käyttäjä hyväksyy, että Lantmännen ei voi taata Sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Lantmännen ei takaa, ettei tämä Sivusto, Sivustoa ylläpitävät web-palvelimet tai Lantmännenin lähettämät sähköiset tiedotteet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Lantmännen ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

Lantmännen ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvaus­velvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat tämän Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Lantmännenille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Lantmännen ei myöskään ole vastuussa mistään tämän Sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai muista vioista tai viivästymisestä.

Lantmännenin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Muutokset

Lantmännen pidättää oikeuden muuttaa ja muokata näitä Ehtoja oman harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivustossa. Sivuston käyttäminen Ehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Lantmännenilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tämän Sivuston osia, korjata niiden virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia tähän Sivustoon, Aineistoon ja Sivustossa kuvattuihin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Sivuston osia, Sivuston toiminnot mukaan lukien. Lantmännenilla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai Sivuston osien tai koko Sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Lantmänneilla on oikeus perustellusta syystä irtisanoa Sivuston käyttöön liittyvät, myöntämänsä käyttöoikeudet milloin tahansa.

Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan tästä käyttöoikeussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sovinnollisesti, erimielisyys ratkaistaan Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.